رنکینگ امتیازات

1. حامد****واتی
امتیاز: 66.74
2. عیسی *****زاده
امتیاز: 59.44
3. سلمان***** پور
امتیاز: 59.42
4. ایما****فتی
امتیاز: 54.47
5. محمدرض****** محمدی
امتیاز: 52.48
6. شاهین***** زاده
امتیاز: 47.31
7. نریما*****ی پور
امتیاز: 47.31
8. میلا****متی
امتیاز: 38.54
9. ساما***سدی
امتیاز: 31.78
10. میلا****یعی
امتیاز: 30.64
11. سعيد***شرو
امتیاز: 23.73
12. حميد****تكار
امتیاز: 19.55
13. امید ی***** ثابت
امتیاز: 19.43
14. محمد ***** هژبر
امتیاز: 15.40
15. آسیه****اری
امتیاز: 14.50